REGULAMIN z dnia 01.03.2018r

I. Informacje OGÓLNE

1. Sklep internetowy ksiazkidlabiegaczy.pl (Wydawnictwo/Wydawnictwo Precjoza) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży. Właścicielem sklepu jest Wydawnictwo Precjoza Rafał Gniła z siedzibą Al. Wolności 48/11, 42-202 Częstochowa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, NIP: 5761109078 , Regon: 369050236
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ksiazkidlabiegaczy.pl
3. Wszelkie treści jak i zapisy niniejszego regulaminu są objęte ochroną prawami autorskimi i stanowią własność Wydawnictwo Precjoza. Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody autora są zabronione. Naruszenie powyższego stanowi jednoznaczną, dobrowolną akceptację poddania się karze i wypłacenia kary umownej w wysokości 15 000 zł co nie zamyka roszczeń właściciela praw autorskich z tego tytułu i pozostawia możliwość dalszego dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej.

II. OFERTA

1. Produkty, które Wydawnictwo Precjoza prezentuje na stronie sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. Wydawnictwo Precjoza zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad. Wydawnictwo Precjoza dokłada wszelkich starań aby prezentowane dostępności towarów, opisy i zdjęcia przedstawione na stronie rzetelnie odwzorowywały wygląd produktów, jednakże mają one jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od towarów dostarczanych, oraz faktyczną dostępnością towarów.
2. Wszystkie prezentowane ceny towarów są proponowanymi cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w złotych polskich. Cena staje się wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w Zamówieniu i ma możliwość wyboru między: zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

III. ZAMÓWIENIE I ZAPŁATA

1. Zamówienia ze sklepu Ksiazkidlabiegaczy.pl można składać na 2 sposoby:
a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie www.ksiazkidlabiegaczy.pl
b) telefonicznie pod numerem telefonu +48885565502 w godzinach pracy firmy Wydawnictwo Precjoza.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
2. Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do celów zawarcia umowy zakupu i realizacji umowy zgodnie z formularzem zamówienia. Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon fiskalny lub faktura VAT.
3. Wydawnictwo wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego (w przypadku Konsumentów). Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole, dopisać w uwagach lub poinformować o tym obsługę sklepu, podając jednocześnie niezbędne dane w tym numer NIP. W przeciwnym wypadku Konsument otrzymuje z automatu paragon fiskalny. W przypadku firm po spełnieniu podania pełnych danych automatycznie wystawiana jest faktura VAT.
4. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia lub przygotowane do odbioru osobistego. Sposób dostawy/odbioru jest zgodny z wybraną/wskazaną przez Klienta formą wskazaną na zamówieniu.
5. Koszty wysyłki zależą od rodzaju oraz wagi towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia.
6. Zapłaty za towar dokonać można zgodnie z formami płatności udostępnianymi aktualnie na sklepie i widocznymi przy podsumowaniu formularza zamówienia.
7. Akceptowane formy płatności to:
a) przelewem na numer konta bankowego:
Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski :
KONTO BANKOWE: 25 1140 2004 0000 3502 7732 7421
W tym przypadku konieczne jest przesłanie potwierdzenia bankowego, zamówienie jest realizowane z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawnictwa.
b) płatność gotówką w momencie odbioru towaru osobiście w siedzibie Wydawnictwo Precjoza lub bezpośrednio u kuriera(„za pobraniem”),
c) PayU – zewnętrzny system opłat.
8. Kupujący ma możliwość w obecności przedstawiciela przewoźnika lub przedstawiciela sprzedawcy (przy odbiorze osobistym), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu, jak i zgodności z zamówieniem.
9. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki. Te same prawa przysługują kupującemu w momencie stwierdzenia niezgodności przesłanego towaru ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ i WYSYŁKA TOWARU

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w panelu Sklepu podając prawdziwe dane osobowe/firmowe i akceptując niniejszy Regulamin, prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.
2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Tą samą drogą Klient może być powiadamiany o statusie realizacji zamówienia. W przypadkach szczególnych Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
3. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedającego i wysyłane od 2 do 7 dni roboczych. O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji Klient jest informowany przez Sprzedawcę wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.
4. W zamówieniach, w których Kupujący wybrał jako formę płatności przedpłatę na konto Sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania przesłanych środków pieniężnych na konto bankowe Wydawnictwo Precjoza.
5.Wybierając produkt w Sklepie z podanym wariantem (tj. cecha szczególna opisana przy towarze) Klient akceptuje fakt, że nie ma możliwości zamiany na inny, otrzyma produkt który zatwierdził w zamówieniu. Nie ma możliwości zmiany produktów czy jego wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail.  Adres do wysyłki Klient uzupełnia w formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia, adresy podawane w innych miejscach(komentarze, uwagi itp.) nie będą brane pod uwagę. Jeżeli Klient pomylił się podając adres powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, przed wysyłką towaru poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.
6. Zawierając umowę kupna ze Sprzedającym Klient zobowiązuje się do jej przestrzegania. W przypadku nie odebrania przesyłki z zakupionym towarem, Klienta nadal obowiązuje zawarta umowa a dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru i jego ewentualnej powtórnej wysyłki. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy (par. V Regulaminu ) jak i przypadku opisanego w par. III. pkt 9 Regulaminu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.
2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia dostępnego poniżej(np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnianego na stronie ksiazkidlabiegaczy.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: wydawnictwoprecjoza@gmail.com lub adres korespondencyjny Wydawnictwo Precjoza. Oświadczenie Konsument/Klient ma możliwość złożyć na formularzu dostępnym TUTAJ którego wzór został przygotowany na podstawie załącznika do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (z późniejszymi zmianami), lub innym stworzonym przez Konsumenta/Klienta zgodnym z obowiązującymi przepisami. Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.
3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wydawnictwo Precjoza zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. W przypadku kiedy Konsument odstąpił od umowy po fakcie wysłania zamówionego towaru (nie odebranie przesyłki) zobowiązany jest on zgodnie z przepisami prawa do zwrotu kosztów odesłania/zwrotu towaru do Sprzedającego.
4. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa.
5. Towar należy odesłać na adres WYDAWNICTWO PRECJOZA Al. Wolności 48/11, 42-202 Częstochowa – adres ten podany jest również w stopce formularza odstąpienia.
6. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków z przepisów tych wynikających.
8. W przypadku braku płatności za zamówiony towar w terminie 14 dni Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia, co nie zamyka prawa Sprzedawcy do dalszych roszczeń wobec Klienta celem zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru (przy wyborze formy dostawy odbiór osobisty) w terminie 14 dni Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia, co nie zamyka prawa Sprzedawcy do dalszych roszczeń wobec Klienta celem zwrotu poniesionych kosztów.

VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Wydawnictwo Precjoza oświadcza, iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodność z opisem towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej ksiazkidlabiegaczy.pl
2. Wydawnictwo Precjoza jako Wydawnictwo odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres wydawnictwoprecjoza@gmail.com. Firma Wydawnictwo Precjoza zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach Klient może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
4. Wydawnictwo Precjoza oświadcza, że jest producentem niektórych (oznaczonych), a nie wszystkich prezentowanych towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa(jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/ opis produktu przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza, nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
5. Wydawnictwo Precjoza podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Zgłoszeń Klienci mogą dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wydawnictwo Precjoza lub poprzez e-mail na adres wydawnictwoprecjoza@gmail.com Łącze do platformy ODR.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokładna informacja o zasadach, rodzajach i formach przetwarzania danych osobowych przez firmę Wydawnictwo Precjoza znajdują się w zakładce Polityka prywatności pod linkiem, który znajdziesz tutaj.
2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione oraz przetwarza zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. ROSZCZENIA SPORNE

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy firmą Wydawnictwo Precjoza a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje przekazane sądom właściwym zgodnie z zapisami KPC.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Wydawnictwo Precjoza a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje skierowane do Sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy Wydawnictwo Precjoza.
3. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z Wydawnictwo Precjoza w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z dostępnych metod rozstrzygania sporów na jakie Wydawnictwo Precjoza wyrazi zgodę w pismach obsługi reklamacji.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Wydawnictwo deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.